„Инвикта“ дооел
                                                                                                                           

    Бул.„Партизански одреди“ бр.43Б-2                                                                          
    1000 Скопје, Република Македонија
    тел.   + 389 2 3245 108
    факс + 389 2 3245 109
    e-mail: info@invikta.mk     

    Површински коп „Лира“
    с.Негорци, 1480 Гевгелија
    e-mail: pk-lira@invikta.mk